Kamajo - REGULAMIN KAMAJO | RODO

1. Salon Urody Kamajo powiązany ze stroną internetową www.kamajo.pl, właścicielem firmy jest Kamajo Monika Wiśniewska, NIP 645–150–80–86, REGON 276983230.

2. Godziny otwarcia salonu Kamajo: od poniedziałku do piątku od 9:00 do 20:00

3. Zabiegi w salonie Kamajo są wykonywane w oparciu o umowę starannego działania i salon dokłada wszelkich starań korzytając z aparatury, preparatów oraz profesjonalnej wiedzy, aby rezultat zabiegu był optymalny, mając na uwadze okoliczności i uwarunkowania indywidualne klientki, takie jak : wiek, stan skóry, ogólny stan zdrowia, stan skóry, hormony, alergie.

4. Salon Urody Kamajo oferuje kompleksowy pakiet usług kosmetycznych i fryzjerskich, fachowe porady i konsultacje kosmetyczne, możliwość zakupu kosmetyków detalicznych, zaproszeń upominkowych, pakietów zabiegowych i wiele innych usług.

5. Zakup usługi w Salonie Urody Kamajo równoznaczny jest ze złożeniem przez Klienta oświadczenia, iż nie ma żadnych przeciwwskazań zdrowotnych do korzystania z usług oferowanych przez salon oraz, że zapoznał się z niniejszym regulaminem i akceptuje jego warunki. Za ewentualne konsekwencje Klient będzie ponosił odpowiedzialność.

6. Udostępnienie danych osobowych przez Klientów na ankietach, kartach klienta, kartach pacjenta jest równoznaczne ze zgodą na przetwarzanie danych przez Salon Urody Kamajo zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (DZ.U. 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).

7. Ceny zawarte w naszym cenniku i na stronie internetowej nie są ofertą handlową, mogą ulec zmianie, ponieważ serie i pakiety zabiegowe są układane indywidualnie dla każdego Klienta.

8. Nasze promocje, rabaty, karnety (bony upominkowe) nie łączą się.

9. Za przedmioty pozostawione na terenie obiektu, salon Kamajo nie ponosi żadnej odpowiedzialności.

10. Karnety (bony upominkowe) Kamajo, zniżki i promocje dotyczą tylko i wyłącznie usług kosmetycznych. Nie obejmują one sprzedaży produktów, medycyny estetycznej i makijażu permanentnego, chyba, że regulamin danej promocji stanowi inaczej.

11. Za usługi świadczone w salonie Kamajo płatności można dokonać gotówką lub kartą płatniczą.

12. Ewentualne skargi, wnioski i zażalenia należy kierować wyłącznie na piśmie na adres podany na naszej stronie w zakładce : Kontakt.

13. Ewentualne reklamacji będą rozpatrywane wyłącznie poprzez złożenie pisemnego oświadczenia w formie reklamacji do 7 dni.

14. Na terenie salonu zakazane jest: palenie papierosów i zażywanie środków odurzających, wnoszenie i spożywanie napojów alkoholowych, wnoszenie jedzenia pod jakąkolwiek postacią, wprowadzanie psów i innych zwierząt, handel i akwizycja, głośne i niekulturalne zachowanie, chodzenie nago lub w stroju innym niż obowiązujący w salonie, korzystanie z urządzeń bez zgody personelu salonu, wnoszenie urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk - rejestrowanie obrazu lub dźwięku jest możliwe tylko za zgodą kierownictwa lub właściciela salonu.

15. W przypadku, gdy Klient 3-krotnie nie stawi się na umówioną wizytę, przy umawianiu kolejnej poproszony zostanie o dokonanie przedpłaty, która przepada z chwilą niestawienia się w umówionym terminie. Przedpłaty można dokonać gotówką lub kartą płatniczą.

16. Jeżeli osoba dysponująca zaproszeniem upominkowym, nie przyjdzie na umówioną godzinę i nie powiadomi o swojej nieobecności, salon Kamajo traktuje to jako usługę zrealizowaną.

17. Zaproszenie upominkowe jest wypisywane dla konkretnej osoby (lub firmy) na określoną kwotę lub na konkretnie wybrane zabiegi.

18. W przypadku zgubienia, utraty, zniszczenia Zaproszenia upominkowego , salon Kamajo nie ponosi odpowiedzialności, ani nie rekompensuje w żaden sposób zaistniałej sytuacji.

19. Ważność Zaproszenia upominkowego podana jest na zaproszeniu, dopuszcza się przedłużenie ważności w wyjątkowych sytuacjach, po uprzednim poinformowaniu salonu Kamajo w czasie zakupu bądź w momencie, gdy ważność zaproszenia upominkowego dobiega końca.

20. Po zakończeniu ważności zaproszenia upominkowe będą zamykane i nie będzie możliwa ich realizacja.

21. Płatność za zaproszenia upominkowe może nastąpić gotówką lub kartą płatniczą.

22. Nie dopuszcza się możliwości zwrotu gotówki za zakupione zaproszenia upominkowe.

23. Dopuszcza się możliwość zamiany z zabiegu wykupionego na zaproszeniu upominkowym na równowartość innych zabiegów oferowanych w salonie Kamajo.

24. Zakup zaproszenia lub usługi stanowi potwierdzenie, że kupujący akceptuje warunki zawarte w niniejszym Regulaminie.

25. Wszystkie osoby znajdujące się na terenie salonu Kamajo są zobowiązane przestrzegać niniejszego regulaminu i stosować się do sugestii pracowników.RODO
Informacje dla Klientów KAMAJO - Monika WiśniewskaZ dniem 25 maja 2018 r. wchodzi w życie rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. (RODO) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

RODO zastępuje ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

W związku z powyższym informujemy, iż od 25 maja 2018roku, klientom będą przysługiwały określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych przez KAMAJO Monika Wiśniewska oraz będą obowiązywały poniższe zasady związane z przetwarzaniem danych osobowych.

1. Administrator Danych Osobowych (ADO).

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma KAMAJO Monika Wiśniewska z siedzibą przy ul. Opolskiej 31, 42-600 Tarnowskie Góry, NIP 645 150 80 86, tel. 32 768 98 98

2. Cele przetwarzania danych osobowych.

Celem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez KAMAJO Monika Wiśniewska jest kontakt w celu określenia warunków realizacji usług kosmetycznych i szkoleniowych zgodnie z PKD, gromadzenie dokumentacji zabiegowej (zgody na wykonanie zabiegów, dokumentacja fotograficzna itp.), przesyłanie ofert handlowych, przygotowywanie wycen, przyjmowanie zamówień oraz ich obsługa i realizacja.

3. Odbiorcy danych osobowych.

Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą udostępniane podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą instytucje upoważnione z mocy prawa, firmy spedycyjne i współpracujące w realizacji szkoleń i zamówień na mocy stosownych umów z Administratorem Danych Osobowych.

Administrator nie ma zamiaru przekazywać danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.4. Okres przetwarzania danych osobowych.
Dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania działalności firmy.

5. Prawa osób, których dane dotyczą.

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez KAMAJO Monika Wiśniewska , przysługuje Pani/Panu prawo do: dostępu do treści danych, sprostowania danych, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. W celu skorzystania z powyższych praw prosimy przesłanie informacji na adres e-mail: recepcja@kamajo.pl

6. Skarga do organu nadzorczego.

W przypadku gdy Pani/Pan uważa, że zostały naruszone przepisy o ochronie danych osobowych, przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzegania przepisów jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

7. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych osobowych.

Podanie danych jest dobrowolne, jednakże nie podanie niezbędnych danych spowoduje brak możliwości realizacji usługi/zamówienia lub wykonania czynności niezbędnych do realizacji usługi/zamówienia.

8. Profilowanie danych osobowych.

Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą profilowane.

9. Źródła pochodzenia danych osobowych.

Dane pozyskiwane są od osoby, której dane dotyczą. Dane mogą również pochodzić ze źródeł powszechnie dostępnych takich jak: bazy REGON, NIP, CEIDG, GUS, KRS.